• Tái định cư - Thu hồi đất đai

  • Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất
   • Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

   • Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

    1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

    a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ;

    b) Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.

  • » Chi tiết
  • Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở
   • Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

   • 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

    a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

    b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

  • » Chi tiết
  • Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại
   • Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại

   • Chi phí đầu tư vào đất còn lại bao gồm chi phí san lấp mặt bằng và chi phí khác liên quan trực tiếp có căn cứ chứng minh đã đầu tư vào đất mà đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất còn chưa thu hồi được.

    Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

  • » Chi tiết
  • Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất
   • Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

   • A,Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường  thì được bồi thường, cụ thể:

    1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp là đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 ....; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

     

  • » Chi tiết
  • Thời hạn chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
   • Thời hạn chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

   • Gia đình tôi đã có quyết định thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân huyện nhưng đã hơn 6 tháng nay gia đình tôi vẫn chưa nhận được tiền bồi thường. Vậy pháp luật quy định về việc này như thế nào? Gia đình tôi phải làm gì để nhận được tiền đền bù?

    (Ngô Văn Lực, Đông Anh, Hà Nội)

  • » Chi tiết

Copyright © 2017 Designed & Developed by CiviLaw