• Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất

 • ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

 • Monday, 10 September 2018, 03:59:52 PM
 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mẫu số 03/ĐK-GCN

   

   

   

   

   

  PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

  Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

      Ngày..… / ..… / ....…

  Quyển số ……, Số thứ tự……..

  Người nhận hồ sơ

  (Ký và ghi rõ họ, tên)

   

   

   

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

  VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

   

   

   

  Kính gửi: UBND .........................................................................

   

   

   

  I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT         (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

   

  1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

    1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………        

    ..............................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................

   1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………

         (Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).

   

  2. Giấy chứng nhận đã cấp

    2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

    2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;  

   

  3. Nội dung biến động

   

   3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

    -.…………………………………………….;

    -.…………………………………………….;

    -.…………………………………………….;

  ……………………………………………….;

  ……………………………………………….;

  ……………………………………………….;

  ……………………………………………….;

  ……………………………………………….;

   3.2. Nội dung sau khi biến động:

    -….……………………………………….;

    -….……………………………………….;

    -….……………………………………….;

  ……………………………….….………...;

  ………………………….……….………...;

  ………………………….…………………;

  …………………….………………………;

  …………………….………………………;

   

  4. Lý do biến động

     .............................................................................................................................................;

   .............................................................................................................................................;                                                                                ..............................................................................................................................................;

   

  5. Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

       - Giấy chứng nhận đã cấp;

        .........................................................................................................................................

        .........................................................................................................................................

        .........................................................................................................................................     

   

           

   

   

  Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

                                                        ……, ngày .... tháng ... năm ......

                                                     Người viết đơn

                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

   

   

   

  II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT

  ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

  Ngày….. tháng…. năm …..

  Người thẩm tra

  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

   

   

   

   

   

  Ngày….. tháng…. năm …..

  Giám đốc

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

   

  Hướng dẫn viết đơn

  - Đơn này dùng trong các trường hợp: Người sử sụng đất đổi tên; giảm diện tích thửa đất do thiên tai; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi nghĩa vụ tài chính về đất đai.

  - Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.  

  -  Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

  - Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  - Điểm 3 ghi rõ nội dung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần thay đổi, nội dung đó thay đổi như thế nào, lý do thay đổi; ví dụ "Xin đổi tên chủ hộ sử dụng đất thành Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 27/10/1973 vì chủ hộ cũ đã chết"

  - Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.

  Luật sư tư vấn luật đất đai, hướng dẫn các thủ tục sang tên sổ đỏtách sổ đỏtách thửa đất nhanh chóng chuyên nghiệp và uy tín, luật sư tham gia tư vấn nhiều dự án mua bán chuyển nhượng.

  - Sang tên sổ đỏ, thủ tục sang tên sổ đỏ, dịch vụ sang tên sổ đỏ nhanh nhất và chính xác nhất tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. CiviLaw với đội ngũ luật sư, công chứng viên có nhiều năm kinh nghiêm tư vấn và hỗ trợ việc sang tên sổ đỏ. Chúng tôi cam kết đảm bảo quyền lợi khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Copyright © 2017 Designed & Developed by CiviLaw